Bejelentkezés

Elfelejtette a jelszavát?
Ide kattintva kérhet újat

Elfelejtette a jelszavát?

Kérjük adja meg a vevőkódját és hamarosan felvesszük Önnel a kapcsolatot.

Értesítés kérése

Értesítést küldünk, ha a terméknek megváltozik az ára vagy ha újra elérhetővé válik.

Ajánlatkérés

Adatvédelem

Adatvédelmi szabályzat

A társaság az adatkezelője minden olyan adatnak, amely személyes adatnak minősül és a weblap látogatása, használata, továbbá a weblapon elérhető bármely szolgáltatás igénybevétele során a felhasználók részéről átadásra, feltöltésre kerül, illetve amely adatot a társaság a felhasználóról gyűjt. Személyes adatnak minősül minden adat, amely meghatározott, tehát azonosított vagy azonosítható természetes személlyel (érintett) kapcsolatba hozható, így különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális, vagy szociális azonosságára jellemző ismeret, valamint az abból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.
A jelen adatvédelmi szabályzat a felhasználók által a weblap megfelelő használatához szükségesen a társaság rendelkezésre bocsátott vagy a felhasználókról a társaság által gyűjtött személyes adatokra vonatkozik. Amennyiben valamely felhasználó önszántából bármely személyes adatát nyilvánosságra hozza, az ilyen közzétételre az adatvédelmi szabályzat nem terjed ki.
A weblapon elérhető szolgáltatások használatához szükséges adatok megadásáról a felhasználók a jelen adatvédelmi szabályzat elolvasása és értelmezése után maguk döntenek, azok megadása önkéntes, azonban bizonyos esetekben az adatok megadása nélkül a felhasználó nem tudja az adat megadásához kötött szolgáltatást igénybe venni, illetve a weblap valamennyi funkcióját használni.
A felhasználók, akik a szolgáltatását veszik igénybe, amely során személyes adatok megadása szükséges, ezen adatok megadásakor, illetve ezen szolgáltatás igénybe vételekor fogadják el a jelen adatvédelmi szabályzatot magukra nézve kötelezőnek. Az adatok megadása, illetve a szolgáltatások igénybevétele automatikusan, minden további jognyilatkozat tétele nélkül a jelen adatvédelmi szabályzat elfogadásának és az adatkezeléshez való hozzájárulásnak minősül.

1. Általános információk:

A társaság által végzett személyes adatok kezelésére különösen az alábbi szabályok irányadóak:
- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.);
- az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekertv.);
- a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.);
- európai uniós jogi aktusok, amennyiben azok közvetlenül alkalmazandóak, különösen a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 95/45/EK irányelv;
- Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságának ajánlásai.
A jelen szabályzat célja, hogy rögzítse az IMEX Kft. által alkalmazott adatvédelmi és -kezelési elveket és az IMEX Kft. adatvédelmi és -kezelési politikáját, amelyet az IMEX Kft. magára nézve kötelező erővel ismer el. A jelen szabályzat célja, hogy az IMEX Kft. által nyújtott szolgáltatások minden területén, mindenki számára biztosítva legyen, jogait és alapvető szabadságjogait tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem).
Adatbiztonság: A társaság biztosítja az általa kezelt személyes adatok biztonságát a megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel, valamint eljárási szabályok kialakításával, így a személyes adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy a véletlen megsemmisülés ellen. A személyes adatokat tartalmazó adatbázisokat titkosítva tároljuk, és az adatbázishoz csak a társaság azon alkalmazottai férnek hozzá, akiknek ügyfélszolgálati, hibaelhárítással, vagy érdekérvényesítéssel összefüggő munkakörük miatt erre szükségük van. Minden esetben, amikor egy adott cél eléréséhez anonimizált adatok is elegendők, a társaság elvégzi az anonimizálást.

2. Ellenérték fejében igénybe vehető Szolgáltatások:

A Szolgáltatások megrendelése során kezelt adatok köre az alábbiak:
- Név
- Telefonszám
- E-mail cím
- Jelszó
- Irányítószám
- IP cím
- Számlázási név
- Számlázási cím
Az adatkezelés célja a fenti adatok tekintetében a szolgáltatás díjának számlázása, beszedése, fizetés lebonyolításában való közreműködés, valamint az azzal kapcsolatos követelés érvényesítése.
Az adatkezelés időtartama: az adatkezelés céljának megvalósulásáig, vagy a jogszabályban meghatározott egyéb időpontig, így ha a felhasználóval szemben a társaság igényt kíván érvényesíteni, az ezzel összefüggő jogos érdek fennállásáig, illetve azon adatok tekintetében, amelyek a szolgáltatással kapcsolatos számviteli bizonylatokon (számlákon szerepelnek) (a felhasználó által megadott számlázás név, cím, továbbá a megrendelt szolgáltatás), valamint a számviteli szabályok által ezek alátámasztására szolgáló adatok a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény értelmében az adatok keletkezésétől számított 8 évig tárolandóak, amely adatkezelés kötelező.

3. Az Adatkezelés jogalapja, célja és módja:

Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5.§ (1) bekezdés a) pontja szerint személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul.
Az adatkezelés célja a http://imex.filtertechnika.hu URL és nyelvi változatai alatt elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása.
Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja az Imex Kft. oldalán keresztül elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása, a személyre szabott tartalmak és hirdetések megjelenítése, statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a felhasználók jogainak védelme.
Az adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – a felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag.
Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősség-vállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálja.

4. Az adatkezelés elvei:

A személyes adatokat csak meghatározott és törvényes célra szabad tárolni, és attól eltérő módon nem szabad felhasználni.
A személyes adatoknak tárolásuk céljával arányban kell állniuk, és meg kell felelniük e célnak, azon nem terjeszkedhetnek túl.
A személyes adatok tárolási módjának olyannak kell lennie, amely az érintett felhasználó azonosítását csak a tárolás céljához szükséges ideig teszi lehetővé.
Meg kell tenni a megfelelő biztonsági intézkedéseket az automatizált adatállományokban tárolt személyes adatok védelme érdekében a véletlen vagy jogtalan megsemmisítés, vagy véletlen elvesztés, valamint a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy terjesztés megakadályozására.

5. Az IMEX Kft. által alkalmazott adatvédelmi irányelvek:

Az IMEX Kft., mint adatkezelő vállalja, hogy a birtokába jutott személyes adatokat az Infotv. rendelkezéseinek és jelen szabályzatban rögzített adatvédelmi elveknek megfelelően kezeli és azokat harmadik félnek át nem adja. Az adatátadás tekintetében a jelen pontban foglalt rendelkezés alól kivételt képeznek a felhasználó a http://imex.filtertechnika.hu-n történő vásárlásaihoz az eladó részére továbbítandó adatok és az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, mely az érintett felhasználó nevét, illetve beazonosításra alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmazhat.
Az IMEX Kft. bizonyos esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt az IMEX Kft. érdekeinek sérelme, szolgáltatásai nyújtásának veszélyeztetése, stb. -harmadik személy számára hozzáférhetővé teszi az érintett Felhasználó elérhető adatait.
Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott személyes adatokat az IMEX Kft. az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a felhasználót tájékoztatja és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerezi, illetve lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.
Az IMEX Kft., mint adatkezelő az adatok felvétele, rögzítése és kezelése során a jogszabályok által rögzített korlátozásokat minden esetben betartja, tevékenységéről az érintettet annak igénye szerint, elektronikus levelezés útján tájékoztatja. Az IMEX Kft. kötelezi magát, hogy semmilyen szankciót nem érvényesít az olyan felhasználóval szemben, aki a nem kötelező adatszolgáltatást megtagadja.
Az IMEX Kft. kötelezi magát, hogy gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezése intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt személyes adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akinek a személyes adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

6. A felhasználó jogai a társaság adatkezelésével kapcsolatban:

Az Infotv. 14-18. §-ai alapján az érintett (felhasználó) jogosult arra, hogy a társaság által kezelt személyes adatai kezeléséről tájékoztatást kérjen; azok helyesbítését kérje; továbbá törlését vagy zárolását kérje. A felhasználó jogosult az önkéntes hozzájárulásán alapuló, a szolgáltatásra vonatkozó szerződés létrejöttétől és teljesítésétől független adatkezeléseket megtiltani.
A felhasználó bármikor kérhet tájékoztatást a szolgáltatói adatkezelésről, így különösen az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, vagy az adatfeldolgozó személyéről. A társaság köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb 25 napon belül, közérthető formában írásban megadni a tájékoztatást. A felhasználó az adatkezelésről évente egy alkalommal ingyenesen kérhet tájékoztatást. Amennyiben az érintett ugyanarra az adatkörre vonatkozóan újabb tájékoztatást kér az adott évben, úgy a társaság jogosult költségtérítést kérni. A felhasználó által már megfizetett költségtérítés összegét a társaság a felhasználó részére visszatéríti, amennyiben a felhasználó személyes adatainak helyesbítésére kerül sor vagy az adatok törlésre vagy helyesbítésre kerültek, illetve ha az Infotv. ezt előírja. Amennyiben a társaság a kérelmet nem találja megalapozottnak és annak teljesítését megtagadja, a társaság írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására e törvény mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén a társaság tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a hatósághoz fordulás lehetőségéről.
A felhasználó kérheti adatai helyesbítését, ha azok nem felelnek meg a valóságnak.
A társaság a felhasználóra vonatkozó személyes adatokat törli, ha:
- az adatkezelés jogellenes;
- a felhasználó az adatok törlését kéri;
- a felhasználó személyes adata hiányos vagy téves, és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
- az adatkezelés célja megszűnt;
- azt bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.
A felhasználó törlés iránti kérelme kizárólag a felhasználó hozzájárulása alapján kezelt adatok törlésére vonatkozhat, és az nem érinti a jogszabály által elrendelt kötelező adatkezeléssel érintett adatok körét. A társaság a felhasználó személyes adatainak kezelésére továbbá hozzájárulás nélkül illetve a hozzájárulás visszavonására vonatkozó kérelmét követően is jogosult az Infotv. 6 §-a alapján, amennyiben az a társaság mint adatkezelő jogi kötelezettségeinek teljesítése vagy a társaság jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és nem áll fenn olyan körülmény, amelyre tekintettel az érintett személyes adatok védelméhez fűződő joga meghaladná a társaság adatkezeléssel összefüggő érdekét.
Törlés helyett a felhasználó kérheti személyes adatainak zárolását. Adatzárolás esetén a felhasználó személyes adatai olyan azonosító jelzéssel kerülnek ellátásra, amelyek az adatok további kezelését végleges vagy határozott időre korlátozzák.
A jelen pont szerinti kérelmeket a társaság az ügyfélszolgálati elérhetőségen fogadja.
A felhasználó a fentieken túl tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges (kivéve kötelező adatkezelés esetén), vagy ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik. A társaság a tiltakozást kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében hozott döntéséről a felhasználót írásban tájékoztatja. Amennyiben a társaság a felhasználó tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett adatot továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

7. Az adatkezelés időtartama:

A kiállított számlákat az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 évig meg kell őrizni. Tájékoztatjuk arról, hogy amennyiben a számla kiállításához adott hozzájárulását visszavonja, az adatkezelő az Infotv. 6. § (5) bekezdés a) pontja alapján jogosult a számla kiállítása során megismert személyes adatait 8 évig megőrizni. Az IMEX Kft. biztosítja, hogy ezen, automatikusan rögzített adatok egyéb felhasználói személyes adatokkal – a törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Ha a felhasználó személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását megszüntette, vagy a szolgáltatásról leiratkozott, úgy ezt követően a technikai adatokról az ő személye nem lesz beazonosítható.

8. Rendelkezés személyes adatokkal:

A felhasználó személyes adataiban bekövetkezett változás, valamint hírlevelek fogadása az oldalon található felhasználói felület beállításainak módosításával állítható be.

9. Adattovábbítás lehetősége:

Az IMEX Kft., mint adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely adattovábbításra őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adattovábbításra, valamint az ebből származó következmények miatt adatkezelő nem tehető felelőssé.
Amennyiben az IMEX Kft. az oldalon található tartalomszolgáltatás üzemeltetését vagy hasznosítását részben vagy egészben harmadik személy számára átadja, úgy az általa kezelt személyes adatokat, ezen harmadik személy számára külön hozzájárulás kérése nélkül hiánytalanul átadhatja további kezelésre. Ezen adattovábbítás kizárólag a már regisztrált felhasználók regisztrációjának folyamatos voltát szolgálhatja, azonban a jelen adatkezelési szabályzat mindenkor hatályos szövegében megjelölt adatkezelési és adatbiztonsági szabályoknál hátrányosabb helyzetbe a felhasználót nem hozhatja.
Az IMEX Kft. adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

10. Az adatkezelési szabályzat módosítása:

Az IMEX Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a jelen adatkezelési szabályzatot egyoldalú döntésével az Infotv. alapján bármikor módosítsa. Az adatkezelési szabályzat módosítását követően valamennyi felhasználót megfelelő módon (hírlevélben, belépéskor felugró ablakban, e-mailes rendszerüzenetben) tájékoztatni kell. A szolgáltatás további felhasználásával a felhasználók a megváltozott adatkezelési szabályokat tudomásul veszik, ezen túlmenő beleegyezésük kikérésére nincs szükség.

11. Ügyfélszolgálattal és panaszbejelentésekkel kapcsolatos adatkezelések:

A társaság ügyfélszolgálata a társaság szolgáltatásával kapcsolatos kérdéseket és a felhasználói megkereséseket és a panaszokat az erre fenntartott e-mailcímen (info@imex.filtertechnika.hu) fogadja.
Fogyasztónak minősülő személy által tett panaszbejelentések kivizsgálása esetén az alábbiakban felsorolt adatok kezelése – a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fgytv.) 17/A. § alapján – kötelező, minden egyéb esetben az ügyfélszolgálat igénybevételével önkéntes, és a felhasználó önkéntes hozzájárulásán alapul:
- panasz bejelentőjének neve, címe, továbbá a panasz bejelentésekor a panaszos által megadott egyéb adatok;
- panasz előterjesztésének helye, ideje, módja;
- panasz részletes leírása;
- panaszos által bemutatott egyéb bizonyítékok, ezek jegyzéke;
- a panaszos számára megküldött válaszlevél másolata;
- panaszos telefonszáma;
- beszélgetés hanganyaga, amennyiben az fentiek szerinti telefonszámot a panaszos használja.
Az ügyfélszolgálat igénybevétele során megadott adatok kezelésének célja a panasz, illetve a bejelentésben feltett kérdés megválaszolása, kivizsgálása, kezelése, továbbá a felhasználó tájékoztatása a társaság érdemi válaszáról.

12. Az adatkezelő neve, elérhetősége:

Az adatkezelő megnevezése: IMEX Filtertechnika Kft.
Az adatkezelő levelezési címe: 9400 Sopron, Tárczy-Hornoch Antal utca 8.
Az adatkezelő e-mail címe: info@imex.filtertechnika.hu
Az adatkezelő telefonszáma: +36-99/312-633
Adatkezelő: az a személy vagy szervezet, aki/amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.
Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet, például az adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (ujj-vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép stb.) rögzítése.

13. Az adatfeldolgozó neve, elérhetősége:

Az adatfeldolgozó megnevezése: IMEX Filtertechnika Kft.
Az adatfeldolgozó levelezési címe: 9400 Sopron, Tárczy-Hornoch Antal utca 8.
Az adatfeldolgozó e-mail címe: info@imex.filtertechnika.hu
Az adatfeldolgozó telefonszáma: +36-99/312-633
Adatfeldolgozó: az személy vagy szervezet, aki/amely az adatkezelővel kötött szerződése
alapján –beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – az adatok feldolgozását végzi.
Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése (függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől).

14. Jogorvoslat:

Az érintett a jogainak megsértése esetén jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; telefon: +36-1-391-1400;
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) bejelentést tenni vagy – választása szerint – a társaság székhelye vagy az érintett a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszékhez fordulni.
Amennyiben a felhasználó kérelme a társaság által elutasításra kerül, azzal szemben a felhasználó a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentést tehet, vagy a lakóhelye, tartózkodási helye szerinti bírósághoz fordulhat. Amennyiben a társaság tiltakozása tárgyában hozott döntésével nem ért egyet, vagy a társaság határidőn belül nem dönt, a felhasználó, a döntés közlésétől, vagy az elmulasztott határidő utolsó napjától számított 30 napon belül a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti bírósághoz fordulhat.

15. Záró rendelkezések:

Amennyiben nem ért egyet a fentiekkel, kérjük, ne használja a weblapot.
Amennyiben az adatvédelemmel kapcsolatban további kérdései lennének, kérjük, lépjen kapcsolatba munkatársunkkal.
A társaság fenntartja magának a jogot jelen adatvédelmi szabályzat egyoldalú megváltoztatására. Ilyen esetben a változás tényét a társaság honlapján jelzi. Az adatvédelmi szabályzat mindenkori aktuális változata a weboldal megfelelő menüpontjában mindenkor elérhető.