Bejelentkezés

Elfelejtette a jelszavát?
Ide kattintva kérhet újat

Elfelejtette a jelszavát?

Kérjük adja meg a vevőkódját és hamarosan felvesszük Önnel a kapcsolatot.

Értesítés kérése

Értesítést küldünk, ha a terméknek megváltozik az ára vagy ha újra elérhetővé válik.

Ajánlatkérés

ÁSZF

Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek (ÁSZF)

Kérjük, hogy az IMEX Filtertechnika Kft. alábbi általános értékesítési és szállítási feltételeit az általa gyártott és forgalmazott termékek megrendelése előtt gondosan olvassa el, mert az itt rögzített feltételek irányadóak minden értékesítésre, szerződésre és ezekkel kapcsolatos szállításokra és pótszállításokra, kivéve a cégjegyzésre jogosult képviselőnk útján megkötött egyedi írott szerződés eltérése esetén. A Vevő beszerzési feltételei alkalmazandóak, ha a megrendelés előtt külön elfogadásra kerültek vagy előre megtárgyaltak, minden egyéb esetben, a megrendelés jelen feltételeink elfogadását igazolja.

1. Általános Feltételek
A jelen általános értékesítési és szállítási feltételek (az „ÁSZF”) minden olyan termék és szolgáltatás (a „termék”) szállítására alkalmazandók, amelyet az IMEX Filtertechnika Kft. vagy kapcsolt vállalkozásai (a továbbiakban mindegyikük: „Szállító”) szállítanak bármely Vevő (a „Vevő”) részére.

Cégnév: IMEX Filtertechnika Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 9400 Sopron, Aranyhegyi Ipari Park, Tárczy-Hornoch A. utca 8. szám
Cégjegyzékszám: 08-09-002018
Adószám: 10568785-2-08
Nyilvántartást vezető Cégbíróság: Győr-Moson-Sopron Megyei Cégbíróság
E-mail cím: info@imex.filtertechnika.hu
Telefon: 06 / 99 / 312-633

Az ÁSZF általános jelleggel vonatkozik az egyedi értékesítési, szállítási szerződések azon részeire is, amelyek nem térnek el az ÁSZF rendelkezéseitől.
A Vevő megrendelésének a Szállító részére történő elküldésével igazolja, hogy a Szállító által kiadott jelen Általános Szállítási Feltételeket megismerte, azokat elfogadja, illetve magára nézve kötelezőnek ismeri el.
Az adatszolgáltatás önkéntes alapon történik, az adatokat a Szállító csak az értékesítéshez, szolgáltatáshoz szükséges mértékben, az adatkezelés szabályai szerint használja fel.
A Szállító és a Vevő ettől eltérő írásbeli megállapodása hiányában a jelen feltételeken kívüli egyéb feltétel nem kötelezi sem a Szállítót, sem pedig a Vevőt. A korábbi egyeztetések során rögzített, és a jelen feltételektől eltérő vagy azokat kiegészítő feltételek csak abban az esetben kötelezik a Szállítót, ha a Szállítót és a Vevő erről írásban megállapodtak.

2. Árak, ajánlatok
A termékek árai hozzáadott érték-adó és/vagy egyéb adók, illetve vámok nélkül értendők. A Szállító fenntartja a jogot a ki nem szállított termékek árainak módosítására, amennyiben változnak az átváltási árfolyamok, módosulnak az anyagköltségek, emelkednek a beszállítók árai, változnak a bérek, a közterhek vagy más hasonló, a Szállító befolyásán kívül eső vagy a Szállító által csak korlátozott mértékben befolyásolható feltételek.
A Szállító az írásban kiadott árajánlatokat vagy szerződéses árakat tartja magára nézve kötelezőnek, azok érvényességi idején belül. A Szállító által érvényességi idő nélkül kiadott ajánlatok általános érvényességi ideje 30 nap. A Szállító fenntartja a jogot arra, hogy az ajánlatban vagy a szerződésben rögzített vételárat egyoldalúan módosítsa, abban az esetben, amennyiben a korábbiakban rögzített ajánlati ár a piaci körülmények megváltozására figyelemmel (különösen árfolyamváltozás és alapanyag árváltozás) a Szállítóra nézve az adott ügyletben különösen hátrányossá válik.
Vevő tudomásul veszi, hogy a Szállító ajánlatai és árai változhatnak.

3. Termékinformációk
Minden információ – függetlenül attól, hogy az a Szállító vagy a Szállító valamely üzletfelétől (beszállítójától, partnerétől, stb.) származik –, tájékoztató jellegűnek tekintendő, ideértve többek között a katalógusokban, termékleírásokban, hirdetésekben stb. található, súlyra, méretre, kapacitásra vagy más műszaki jellemzőre vonatkozó adatokat. Ezek az információk csak akkor kötelező jellegűek, ha és amennyiben az ajánlat és/vagy a megrendelés visszaigazolása kifejezett utalást tartalmaz erre. A Vevő külön követelményei csak akkor kötelezik a Szállítót, ha és amennyiben a Szállító írásban visszaigazolta őket. A Szállító által a Vevő számára megküldött dokumentációk, adatlapok és tervek az IMEX Filtertechnika Kft. szellemi tulajdonát képezik és a szerzői jogi szabályozás alá esnek. Az információk sem részben, sem egészében nem adhatók át egy harmadik félnek az IMEX Filtertechnika Kft. írásbeli hozzájárulása nélkül.

4. Megrendelés
A Szállító írásbeli megrendelést fogad el, ez történhet levélben, faxon, e-mailben vagy online az ügyfélkapu rendszeren keresztül.
A Szállító fenntartja a jogot arra nézve, hogy a megrendelést visszautasítsa, illetve a fizetési feltételeket felülbírálja, abban az esetben, ha bárminemű kétsége merül fel a Vevő fizetési készségével kapcsolatban. Ebben az esetben a Szállító semmilyen korábbi megállapodást nem tart érvényesnek (pl. szállítási szerződés, árajánlat, fizetési megállapodás).
A Szállító a megrendeléseket írásban visszaigazolja. A visszaigazolás küldése történhet faxon, számítógépes faxon, levélben és e-mailben (csatolt file-ként). Szállító a visszaigazolás megérkezését, illetve a tudomásulvétel tényét nem ellenőrzi.
A megrendelés visszaigazoláson szereplő szállítási határidő a beszállítók teljesítésére tekintettel módosulhat. A Szállító mindent elkövet, hogy a megrendeléseket a visszaigazolt határidőre teljesítse, de erre nézve kötbért vagy más anyagi felelősséget nem vállal. A Szállító fenntartja a jogot a határidő előtti, illetve részteljesítésre.
A Szállító abban az esetben tekint egy megrendelést és egy árajánlatot összetartozónak, ha a Vevő a megrendeléskor hivatkozik az árajánlat iktatószámára. Amennyiben az ajánlat személyes, vagy telefonos úton történik, valamint a Vevő nem kéri az írásos ajánlati formát, megrendelésével elfogadta a szóban elhangzottakat. Utólagosan kártérítést nem követelhet.
A Szállító megrendelés visszaigazolásán vagy a szállítási szerződésben kerül rögzítésre a kívánt szállítási módozat és ennek költsége. A szállítási költség alapértelmezetten minden esetben a Vevőt terheli.

5. A termékek megváltoztatása
A Szállító fenntartja a jogot a termékek értesítés nélküli megváltoztatására, amennyiben a változtatás a megállapodás szerinti specifikációkat, illetve a termékek formáját, kivitelét, beépíthetőségét és működőképességét lényegében nem érinti.

6. A megrendelés teljesítése, szállítás, áru átadás
A Szállító mindent elkövet a megrendelések minél hamarabb, határidőre történő teljesítése érdekében. Ezért fenntartja a jogot arra, hogy egy többtételes megrendelést akár több részletben szállítva és számlázva teljesítsen. E kitétel alól kivételt képez az olyan termék szállítása, amely termék nyilvánvalóan csak egy másik termékkel együtt használható (pl. egy készülék és tartozéka).
A Vevő tudomásul veszi, hogy a termékek szállítása DAP paritás szerint történik. Az DAP paritás értelmezésére az Incoterms azon változata irányadó, amely a megrendelés vagy az árajánlat elfogadása idején hatályos.
Minden esetben a Szállító joga meghatározni a szállítási módot. Külön megállapodás hiányában a Vevő nem kötelezheti a Szállító megbízottját a tételes áruátadásra. Amennyiben tételes átvétel nem történik, a Vevőnek csak a szállítási dokumentumon (Szállítólevélen) feltüntetett doboz- vagy csomagszám átvételét kell igazolnia. A Vevő kötelessége átvételkor ellenőrizni a csomagok sértetlenségét. Amennyiben a csomag nem sértetlen vagy sérülés gyanúja áll fenn, a csomagot a Szállító megbízottjának jelenlétében kell felbontani és az állapotról jegyzőkönyvet kell felvenni, vagy ha erre nincs mód, meg kell tagadni az átvételt. Mindkét esetben haladéktalanul (24 órán belül) értesíteni kell a Szállítót.
Utólagos tételes átvételnél a Szállító vállalja, hogy hibás termék vagy mennyiségi eltérés esetén a feltárt hiányosságot költségmentesen korrigálja. A Vevő vállalja, hogy kétséges esetben nem gátolja és együttműködik az eltérés okainak feltárásában, illetve átvételkori állapotában megtartja vagy visszajuttatja a reklamált terméket. Utólagos átvételnél a Szállító jóhiszeműséget feltételez a Vevő részéről.
Vevő tudomásul veszi, hogy a megrendelt termék/ek határidőre történő leszállítását befolyásolhatja, az a Szállítón kívül álló körülmény, hogy az adott szállítmány a Szállító kiszállítási telephelyére külső telephelyről, egyéb helyről megérkezett-e. Amennyiben a Szállító tudomására jut, hogy a szállítmány kiszállítási telephelyére időben nem érkezik meg, és a vállalt határidőre a kiszállítást nem tudja teljesíteni, úgy köteles erről a Vevőt ésszerű határidőben értesíteni. Vevő tudomásul veszi, hogy amennyiben Szállító a késedelemről ésszerű határidőben értesíti, úgy nem jogosult Szállítóval szemben késedelmi kötbért érvényesíteni a késedelmes szállításért.
Amennyiben a megrendelt termék/ek kiszállítása olyan körülmények miatt késik, amelyekért a Vevő a felelős, a termék mennyiségében és minőségében bekövetkezett teljes kár és a kárviselés kockázata teljes mértékben a Vevőt terheli attól az időponttól kezdve, hogy a Szállító a terméket beraktározta kiszállítási telephelyére. A kiszállítási telephelyet minden esetben a Szállító jogosult megjelölni.
A Vevő köteles az átvétel helyszínét megjelölni, és az árut a leszállításkor átvenni. A kárviselési kockázat Vevőre az áru átvételével egyidejűleg átszáll.
Amennyiben a kiszállítandó termék az alatt az időszak alatt károsul, amelynek során a Vevő késlelteti az átvételt, Szállító a teljesítési kötelezettség alól mentesül. A Vevő a fentiektől függetlenül is köteles a megrendelt termék árát a Szállító részére hiánytalanul megfizetni.
A Vevő saját maga köteles ellenőrizni, hogy a megrendelt és a Szállító által leszállított termékek megfelelnek-e a megrendelésen, illetve a címkén szereplő leírásnak.
Amennyiben Vevő a Szállító telephelyén kívánja átvenni a terméket, úgy a termék szakszerű átvételéről, módjának meghatározásáról a Vevő köteles gondoskodni. Szállítót ezen esetben semmilyen felelősség nem terheli az átadás átvétel során esetlegesen bekövetkezett kárért.

7. Minőségi megfelelés, szavatosság, jótállás
A Vevő köteles a Szállító által leszállított termékeket azok átvételét követően haladéktalanul megvizsgálni, és köteles a leszállított termékekben átvételkor található bármiféle hibáról, illetve eltérésről a Szállítót haladéktalanul, de legkésőbb a termék átvételét követő 48 órán belül írásban értesíteni.
A Szállító törekszik arra, hogy a Vevőt tájékoztassa a vásárlandó termék műszaki és használhatósági paramétereiről. Ugyanakkor a Szállító csak a konkrét ajánlatkérésnél és a megrendelés visszaigazolása során kiadott termékleírásokban, tájékoztató anyagokban szereplő, illetve a gyártó által megadott és elismert adatok helyességéért vállal felelősséget. Az általános, nem egyedi ajánlatokban közölt képi illusztrációk tájékoztató jellegűek.
A Szállító, amennyiben a terméken vagy a hozzá adott dokumentációban nincs másképpen meghatározva, a hatályos magyar jogszabályokban kötelezően előírtak kivételével egyéb szavatosságot, vagy jótállást nem vállal. Minőségi vagy garanciális probléma esetén a Vevő köteles a vásárlás tényét és időpontját számlával, illetve garancialevéllel (üzembe helyezési jegyzőkönyvvel) igazolni. A Szállító vállalja, hogy a reklamációt házon belül költségmentesen kivizsgálja, annak eredményéről tájékoztatja a Vevőt. A Szállító feltételezi a Vevő együttműködését a reklamáció kivizsgálása során, és törekvését a korrekt, elsődlegesen peren kívüli megegyezésre. Amennyiben nem születik megegyezés és bármelyik fél kezdeményezésére 3. személy, szervezet bevonására kerül sor, annak költségeit az a fél állja, akinek felelősségét a 3. személy, szervezet megállapította.
A Szállító elfogadott minőségi vagy garanciális reklamáció esetén vállalja a termék cseréjét vagy javítását a termék, illetve a probléma jellegétől függően. A garancia a Szállító telephelyén érvényes. A Szállító a hibás termék által okozott közvetett károkért felelősséget nem vállal.
Amennyiben Vevő a szállítást megelőzően törölni kívánja a raktáron nem lévő, vagy speciális termékre leadott olyan megrendelését, melyet a Szállító befogadott, Szállító jogosult a felmerült költségeit Vevővel szemben érvényesíteni, s Vevő tudomásul veszi, hogy ezen költség magában foglalja a beszállító által a Szállító felé a lemondás miatt felszámított költségeket is.
Amennyiben a megrendelés visszavonása raktáron lévő termékre irányul, és a Szállító a Vevői megrendelés törlését befogadja, úgy a Vevőt egyéb költség nem terheli.
Szállítást követően a speciális rendelések vagy egyedi termékek tekintetében a Szállító nem köteles árut visszavenni, kivéve, ha a termék hibás vagy nem felel meg a termékre vonatkozó előírásoknak. Katalógusban szereplő termékek visszavétele a szállítás után akkor lehetséges csak, ha a termék hibás vagy nem felel meg az előírásoknak.
Kellékszavatossági igény érvényesítése esetén Vevő a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a Szállítóval igazolható módon közölni.
Vevő a hatályos Polgári Törvénykönyv rendelkezései szerint termékszavatossági igényként a termék hibája esetén követelheti a gyártótól, hogy a termék hibáját javítsa ki vagy a terméket cserélje ki. A termék hibás, ha nem felel meg a terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek.
A Szállító nem felel olyan esetleges károkért, amelyek ingatlanokban vagy ingóságokban következnek be a termék miatt, annak kiszállítását követően, mialatt az a Vevő birtokában van. Továbbá a Szállító nem felel a Vevő által gyártott termékekben vagy olyan termékekben keletkező kárért sem, amelyeknek részei a Vevő termékei. Amennyiben az előző bekezdésben írt kár miatt a Szállítónak helytállási kötelezettsége keletkezne harmadik fél felé, a Vevő köteles mentesíteni a Szállítót minden felmerülő felelősség alól. A Vevő mentesíti a Szállítót minden olyan kártérítési igény vonatkozásában, amely azért keletkezik a termékek használata vagy működése következtében, mert a Vevő rosszul javította meg, tartotta karban vagy üzemeltette a termékeket, a Vevő nem képezte ki megfelelően a személyzetét a termékek üzemeltetésére vagy a Vevő nem tartotta be a vonatkozó jogszabályokat és egyéb szabályokat stb. Amennyiben harmadik fél a jelen pontban leírt kár miatt kártérítési igényt támaszt a Szállítóval vagy a Vevővel szemben, a Vevő köteles haladéktalanul írásban tájékoztatni erről a másik felet.
A Szállító nem tartozik felelősséggel a Vevő felé a következő károkért, amelyek a jelen feltételek hatálya alá tartozó adásvételi szerződés vonatkozásában vagy azzal kapcsolatban keletkeznek:
1) elmaradt haszon, nem realizálódó üzlet, szerződés, várt megtakarítás, goodwill vagy bevétel; vagy
2) adatvesztés vagy adatsérülés; vagy
3) közvetett vagy következményes kár.
A felelősség akkor sem áll fenn, ha a Szállító előzőleg tájékoztatást kapott arról, hogy ilyen kár felmerülhet.
A jelen feltételek egyetlen rendelkezése (ideértve az előző pontok korlátozó és kizáró rendelkezéseit) sem értelmezhető bármely fél másik féllel szembeni felelősségének korlátozásaként vagy kizárásaként olyan haláleset vagy személyi sérülés vonatkozásában, amely az érintett fél hanyagsága vagy rosszhiszemű, megtévesztő magatartása miatt következett be vagy más olyan felelősség vonatkozásában, amelynek korlátozását vagy kizárását jogszabály tiltja.

8. Számlázás és fizetési feltételek
A számlázás, külön megállapodás hiányában szállítólevelenként történik. A Szállító a számla első példányát – a szállítási módtól függően – az áruval vagy utólag, postai úton, levélben, vagy külön megállapodás esetén elektronikus formában juttatja el a Vevőnek.
A számla fizetési módja megegyezik a megrendelés visszaigazolásán feltüntetettel. Átutalásos fizetési módnál, külön megállapodás hiányában, az alapértelmezett fizetési határidő 10 nap, s a Vevő a számlán feltüntetett bankszámlaszámra köteles a számla ellenértékét kiegyenlíteni. Amennyiben a Szállító és a Vevő másképpen nem rendelkezik, úgy a Szállítóval korábban üzleti kapcsolatban nem álló Vevő első megbízásakor a fizetési mód utánvét vagy előre utalás.
A Vevő késedelmes fizetése esetén a Szállítónak jogában áll a mindenkori hatályos Polgári Törvénykönyvben megjelölt késedelmi kamat érvényesítése, a tartozás peresítése, illetve a folyamatban lévő megrendelések, szállítási szerződések felfüggesztése vagy felmondása.
Vevő tudomásul veszi, hogy nem fizetése esetén a fentiekben megjelölt késedelmi kamaton túl köteles megfizetni a késedelmes fizetések elleni fellépésről szóló irányelvet átültető jogszabályban meghatározott összeget (behajtási költségátalány).
Szállító a Vevővel szemben a követelése behajtásával kapcsolatos költségei fedezésére az érvényes jogszabályban meghatározott nagyságú összeget érvényesíthet költségátalány címen.
Amennyiben a Vevő formai hiány vagy számlaelvesztés miatt megkifogásolja a számlát, a Szállító az új fizetési határidőt maximum 8 banki nappal hosszabbítja meg az eredetihez képest.

9. Áruvisszavétel
2013. évi V. törvény (Ptk.), a 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről, valamint a 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződések részletes szabályai értelmében fogyasztónak minősül a szakmája, önálló foglalkozása vagy az üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy. Vagyis vállalkozás, cég nem lehet fogyasztó, természetes személy is csak akkor, ha nem a szakmájával, üzleti tevékenységével összefüggésben rendel. Így az IMEX Filtertechnika Kft. ügyfélkörébe tartozó vállalkozásokat, gazdasági társaságokat kifejezetten nem illeti meg az elállási jog.
A Szállító kivételes és előre egyeztetett esetekben raktárról szállított termékeket visszavesz, amennyiben a szűrő és a csomagolása nem szakad, hiányos, piszkos és sérült. A termék visszaküldésének költségét a Vevőnek kell viselnie, a Szállító nem vállalta e költség viselését.
Nem illeti meg az áruvisszavételi jog a Vevőt olyan nem előre gyártott, raktáron nem lévő termék esetében, amelyet a Vevő utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, szereztek be, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Vevő személyére szabtak.

10. Online vásárlás különleges feltételei
A Szállító online árurendelési lehetőséget („ügyfélkapu”) biztosít regisztrált kereskedelmi partnerei részére.
Az ügyfélkapuban csak regisztrációt követően, fogyasztónak nem minősülő gazdálkodó szervezetek vásárolhatnak. A regisztrációs igényt a holnapon történő regisztrációs adatlap (Regisztráció menü) útján lehet elküldeni a Szállítónak (IMEX Filtertechnika Kft.). A Szállító a regisztrációs igény jóváhagyásáról vagy elutasításáról az igény beérkezését követő 8 napon belül dönt. A határidő letelte nem minősül a regisztrációs igény elfogadásának. A Szállító döntését nem köteles megindokolni.
A Szállító által jóváhagyott regisztrációval rendelkező felhasználó hozzáférést kap a webáruház termékeihez. Valamennyi termék mellett található egy Kosárba gomb, melyre rákattintva a terméket a jóváhagyott regisztrációval rendelkező felhasználó virtuális bevásárló kosarába helyezheti, ezzel kezdeményezheti a vásárlást. Az oldal jobb felső sarkában található kosárba belépve található a vásárlásra vonatkozó részletes adatok, a termékek mennyisége és értéke, illetve erre a sorra kattintva, a tartalmát módosíthatja. Kosarának tartalma a böngészőből való kilépésig tárolódik.
A kosárban lévő termékek megrendelése az Adatok ellenőrzése és a Rendelés leadása gomb megnyomásával indítható el. Az oldalon láthatók a kosárba helyezett tételek és azok összege.
Szállítási és számlázási adatait az Adatok ellenőrzése lépésben ellenőrizheti. A felhasználó korábbi regisztrációja alapján automatikusan megjelennek szállítási és számlázási adatai, ha azokban változás történt, vagy hibás, az ügyfélszolgálatunkon kérheti a módosítását.
Szállítás futárszolgálat igénybevételével történik a hivatalos visszaigazolásnak megfelelően.
Fizetési mód: a számla fizetési módja megegyezik a megrendelés visszaigazolásán feltüntetettel. Átutalásos fizetési módnál, külön megállapodás hiányában, az alapértelmezett fizetési határidő 10 nap.
Az Adatok ellenőrzése pontnál nyílik lehetősége utoljára arra, hogy ellenőrizze, és a Adatmódosítás gomb segítségével, javítsa megrendelésének tartalmát, a szállítási és számlázási adatok helyességét.
A Megrendelés leadásával fejezheti be a vásárlást, megrendelést.
Bizományos értékesítési célú vásárlásra (konszignációs raktárkészletre történő vásárlásra) jogosító egyedi megállapodással rendelkező partnerek az IMEX Shopban történő vásárlás során jogosultak kiválasztani, hogy az egyes megvásárolni kívánt termékeket bizományosi célra vagy azonnali vásárlás útján kívánják megrendelni.
Amennyiben az arra jogosult partner mint vevő a bizományosi célú vásárlást jelöli meg, úgy vásárlására az IMEX és a vevő közötti egyedi írásbeli megállapodásban foglalt fizetési és szállítási feltételek az irányadók.
Amennyiben az arra jogosult partner mint vevő nem konszignációs raktárkészletre történő vásárlást választja, úgy az adott vásárlásra a mindenkor hatályos ÁSZF rendelkezései irányadók a fizetési feltételek tekintetében is.
Rendelés visszaigazolása
A Webáruházban sikeresen leadott rendelésről e-mailben tájékoztatjuk. Az e-mail tartalmazza a rendelés valamennyi részletét: a rendelés időpontját, a megrendelt tételeket, szállítási és számlázási címet, a fizetés és az átvétel módját. Kérjük, a visszaigazoló e-mailt a megrendelés teljesítéséig őrizze meg.
Fontos tudnivaló: Az ImexShop keresztreferencia azonosítása csak általános hivatkozásra szolgál. A felhasználó felelőssége, hogy ellenőrizze a szűrő megfelelőségét az adott alkalmazáshoz. Szükség esetén kérje Ügyfélszolgálatunk segítségét.

11. A viszonteladás és bizonyos célokra való felhasználás korlátai
A Vevő nem használhatja és nem adhatja el a termékeket olyan célra, amely bármilyen kapcsolatban áll vegyi, biológiai vagy nukleáris fegyverekkel vagy olyan rakétákhoz kapcsolódik, amelyek képesek ilyen fegyverek szállítására. A Vevő nem adhatja el a termékeket olyan személyeknek, cégeknek vagy szervezeteknek, akikről vagy amelyekről a Vevő tudja vagy gyanítja, hogy az adott személy vagy szervezet bármilyen terrorcselekményhez vagy kábítószerekkel kapcsolatos tevékenységhez köthető. A termékek jogi előírások és korlátozások hatálya alá tartozhatnak, így értékesítési korlátozások vonatkozhatnak rájuk, ha kiviteli vagy behozatali korlátozások alatt álló országba vagy Vevőknek kívánják értékesíteni őket. Ezeket a korlátozásokat tiszteletben kell tartani, ha a termékeket ilyen országokba vagy Vevőknek kívánják továbbértékesíteni. A Vevő nem adhatja el a termékeket, ha elképzelhető vagy fennáll a gyanúja annak, hogy esetleg az előző bekezdésben említett célokra lennének felhasználva. A Vevő haladéktalanul köteles tájékoztatni a Szállítót, ha tudomására jut, hogy a jelen pont rendelkezései sérültek vagy ha ennek gyanúja merül fel benne.

12. Tulajdonjog fenntartása
A számla teljes kiegyenlítéséig a Szállító a tulajdonjogot fenntartja az átadott áru felett. Fizetési késedelem fennállása esetén a Szállítónak jogában áll az árut visszaszállítani a Vevőtől. Az Vevő köteles biztosítani, hogy a Szállító a visszaszállítást le tudja bonyolítani és hozzáférhessen a visszaszállítandó áruhoz. Az áru visszaszállításának a költsége a Vevőt terheli. A Vevő a termékeket semmilyen körülmények között nem adhatja át biztosítékul harmadik személynek. A Vevő köteles a Szállító javára a harmadik személytől a követelést behajtani, és így teljesíteni a Szállítóval szembeni fizetési kötelezettségét abban az esetben, ha a termék tulajdonjogát a Szállító tulajdonjog-fenntartásának megsértésével másra ruházta át.

13. Vis maior
Egyik szerződő fél sem felelős szerződéses kötelességei nem teljesítéséért abban az esetben, ha bizonyítja, hogy a szerződésszegést ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény okozta, és nem volt elvárható, hogy a körülményt elkerülje vagy a kárt elhárítsa.
Ilyen oknak minősül különösen:tűz, természeti katasztrófa, háború, lefoglalás, általános nyersanyaghiány, embargó vagy az alvállalkozók szállításának hiányossága vagy késedelme, az energiafogyasztás korlátozása, sztrájk, bérvita.
Bármely fél felmondhatja az ügyletet, ha annak teljesítése a jelen pontban meghatározott események következtében hiúsult meg. Ez a szabály valamennyi szerződéses kötelezettségre vonatkozik, a kártérítési kötelezettséget is beleértve.

14. Záró rendelkezések
Amennyiben a jelen feltételek egy vagy több rendelkezése, vagy egy rendelkezés bármely része érvénytelennek, érvényesíthetetlennek, jogszabályba ütközőnek vagy alkalmazhatatlannak bizonyul, az nem érinti a fennmaradó rendelkezések érvényességét, érvényesíthetőségét, jogszerűségét vagy alkalmazhatóságát.
A jelen szállítási feltételekben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar jogszabályok, különösen a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók.
A jelen szállítási feltételeket a Szállító minden előzetes bejelentés nélkül megváltoztathatja, de a változtatásnak visszamenőleges hatálya nincs. Az aktuális általános szállítási feltételek közzététele a Szállító honlapján folyamatos jelleggel biztosított.

Érvényes: 2023. március hó 20. napjától